Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

S T A T U T

Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1.     Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy.

2.     Stowarzyszenie , jako organizacja zarejestrowana, posiada osobowość prawną.

3.     Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miejscowość Dębowiec.

§ 2

1.     Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar gminy Dębowiec.

2.     Stowarzyszenie ma prawo powoływania  wiejskich kół Stowarzyszenia.

3.     Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

1.     Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym  zakresie przepisami.

2.     Znaki zatwierdza Walne  Zebranie Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

a.     szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej Dębowca i okolicy,

b.     popularyzowanie osiągnięć społeczno – kulturalnych  i gospodarczych,

c.      ochrona zabytków i pamiątek historycznych gminy Dębowiec,

d.     integracja społeczności lokalnej w zakresie wszechstronnego rozwoju Dębowca i okolicy.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a.        skupianie osób fizycznych i prawnych  do wspólnego działania na rzecz  wszechstronnego rozwoju gminy,

b.        organizowanie odczytów, wykładów i pogadanek o Dębowcu i okolicy,

c.         opracowywanie i wydawanie publikacji: roczników, przewodników, folderów, biuletynów i innych wydawnictw o tematyce regionalnej,

d.        urządzanie wystaw ilustrujących różne okresy przeszłości gminy,

e.         opieka nad zabytkami, pamiątkami i miejscami pamięci  narodowej oraz tworzenie izb muzealnych,

f.          składanie wniosków i memoriałów do władz odnośnie  spraw objętych statutową  działalnością Stowarzyszenia,

g.        prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące w gminie i Stowarzyszeniu.

§ 6

1.     Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia  i odznaki honorowe i nadawać je osobom  fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym  dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie.

2.     Ustanawianie wyróżnień i odznak należy do kompetencji  Walnego Zebrania  Członków.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

Członków Stowarzyszenia dzieli się na:

1.     członków zwyczajnych,

2.     członków wspierających,

3.     członków honorowych.

§ 8

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia  mogą być osoby pełnoletnie  - obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – które popierają cele Stowarzyszenia.

§ 9

1.     O przyjęciu danej osoby w poczet  członków zwyczajnych decyduje  Zarząd w formie uchwały podjętej większością głosów.

2.     Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu  przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§ 10

1.  Członek zwyczajny posiada:

a.     czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

b.     prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji  celów Stowarzyszenia.

2.  Członek zwyczajny jest zobowiązany:

a.     brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

b.     przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

c.      postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa  w stosunkach miedzy członkami i nie naruszać dyscypliny organizacyjnej,

d.     regularnie płacić składki członkowskie.

3.     Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, z  wyjątkiem członków, z którymi doraźnie zawarto  umowę o dzieło, na wykonanie zadań specjalistycznych.

§ 11

Ustanie członkowstwa następuje na podstawie uchwał Zarządu z następujących przyczyn:

1. skreślenia z listy członków,

2. rezygnacji z członkowstwa złożonej na piśmie,

3. z przyczyn losowych.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania, siedzibę w kraju lub zagranicą , która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, za pomoc w realizacji jego celów.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 13

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tą nada Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

1.    Władzami Stowarzyszenia są:

a. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia  jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

         b. w okresie miedzy walnymi zebraniami władzę sprawuje Zarząd,

         c. Komisja Rewizyjna.

     2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 15

Uchwały władz Stowarzyszenia  podejmowane są  zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania  członków. Głosowanie w sprawach personalnych jest  tajne, chyba że zebranie postanowi inaczej.

§ 16

1.     Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej dwa razy do roku.

2.     Na wniosek Zarządu lub 1/3  członków można zwołać  Walne Zebranie Członków.

3.     Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. O terminie i miejscu Walnego Zebrania  Członków oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia pisemnie na 14 dni przed terminem. W przypadku braku qworum  uprawnionego do podejmowania uchwał  Zarząd wyznacza  następny termin zebrania, które uprawnione jest  do podejmowania uchwał  niezależnie od ilości  obecnych członków.

§ 17

    Do kompetencji Walnego Zebrania  Członków należy:

1.     wytyczanie  kierunków działania Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w sprawach finansowych,

2.     powoływanie, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3.     rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4.     udzielanie Zarządowi absolutorium,

5.     rozpatrywanie odwołań  od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy  członków Stowarzyszenia,

6.     podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, członkowstwa honorowego, wysokości i terminów opłacania składek członkowskich,

7.     w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

§ 18

1.     Skład Zarządu jest  5 – 9 osobowy. Zarząd stanowią : Prezes Zarządu, Z – ca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik i Członkowie.

2.     Zarząd jest upoważniony do uzupełniania swego grona o jedną trzecią do najbliższego  Walnego Zebrania Członków.

§ 19

1.     Do zakresu działania Zarządu należy:

a.     ustalanie planów działalności,

b.     wykonywanie uchwał  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

c.      zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

d.     prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia,

e.      podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i skreśleń członków.

2.     Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz  Prezes Zarządu lub jego zastępca.

§ 20

1.     Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.     Organizacje i tryb pracy Zarządu  określa regulamin pracy  Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 21

1.     Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.

2.     Komisja składa się z 3 osób, w tym  przewodniczącego, i ma  następujące kompetencje:

1. jest organem kontroli wewnętrznej,

2 .kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

a. realizację uchwał walnego Zebrania,

b. prawidłowość podejmowania decyzji przez Zarząd  i ich wykonania,

c. gospodarkę finansową.

3. składa Walnemu  Zebraniu Członków sprawozdanie wraz  z ocena działalności          Zarządu i wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium,

4. przedstawia Zarządowi wnioski w sprawie działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 22

1.     Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a.     ruchomości będące własnością  Stowarzyszenia,

b.     inne prawa majątkowe,

c.      środki pieniężne.

2.     Majątek ten służy wyłącznie do realizacji  statutowych celów  Stowarzyszenia.

3.     Majątek Stowarzyszenia  powstaje z następujących źródeł:

a.     składek  członkowskich,

b.     dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

c.      dochodów z własnej działalności i organizowanych odpłatnie imprez,

d.     dochodów z majątku Stowarzyszenia,

e.      ofiarności publicznej.

§ 23

1.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

2.      Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

3.      Stowarzyszenie gospodaruje majątkiem zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.

4.      O pomniejszeniu majątku Stowarzyszenia decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków.

5.      Oświadczenie woli o charakterze majątkowym, w tym zaciąganie zobowiązań  majątkowych w imieniu Zarządu składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

Rozdział VI

Zmiana  Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24

1.     Zmiana Statutu Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą  Walnego Zebrania Członków podjętą bezwzględna większością głosów.

2.     Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów.

3.     Uchwała powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel na jaki ma być przeznaczony pozostały po likwidacji majątek.

§ 25

     W sprawach nieuregulowanych  niniejszym Statutem zastosowanie mają  przepisy ustawy z

dnia 7 kwietnia 1989r.  – Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. nr 20 poz. 104 z póź. zm. /.

Statut przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków  z dnia 22.02.1997r., zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 18.12.2006r.

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                    Krystyna Bielech  

                                                         

-