Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    
 
         Na zebraniu wiejskim 23 czerwca 2010r. poruszona została sprawa ubiegania się przez Dębowiec o przyznanie statusu miasta. Zebrani w głosowaniu opowiedzieli się za podjęciem przez władze samorządowe starań w tym kierunku zalecając jednakoż rozważenie  wszystkim argumentów przemawiających tak za jak i przeciwko takiej decyzji.
Związaną z tymi staraniami, jakkolwiek dalece pilniejszą wydaje się sprawa uporządkowania  numeracji domów w Dębowcu. Prowadzona w latach 60. akcja porządkowa dawno straciła na aktualności a próba ustalenia miejsca zamieszkania nowych mieszkańców wielokrotnie jest bardzo utrudniona, co może rodzic poważne konsekwencje np. w przypadku  potrzeby korzystania z pomocy medycznej.
Także i ten problem poruszony został w trakcie zebrania, zyskując przychylność oraz zalecenie pilnego podjęcia prac w tym kierunku i doprowadzenia do nadania ulicom nazw.
         Warto w związku z tym przypomnieć, że w 1999r. Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy wystąpiło z wnioskiem o powrót do historycznych nazw ulic oraz o nadanie pozostałym nowych nazw. Sprawa ta po wstępnej konsultacji społecznej została zaniechana. Ponieważ problem narastał, w początku bieżącego roku Stowarzyszenie ponowiło propozycje wskazują

c okoliczności, które przemawiają za takim sposobem uporządkowania miejscowości i wskazując sposób jak najmniej obciążający mieszkańców oraz angażujący finanse. Zarówno uprzednio jak i obecnie Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że priorytetem w nadawaniu nazw ulicom winny mieć nazwy  historyczne, nawiązujące do nazw obowiązujących przed 1934r., utrwalone w świadomości mieszkańców, a także nazwy związane bezpośrednio  z Dębowcem, w tym również upamiętnienie osób i wydarzeń  znaczących dla naszej miejscowości. Problem ten od dawna dostrzegły inne miejscowości i nadając nazwy ulicom zamknęły skutecznie wszystkie trudności z ustalaniem miejsca zamieszkania.
         Uaktualnione propozycje nazewnictwa mają być przedstawione mieszkańcom w ponownie wychodzących Gminnych Echach.
        Odnośnie ewentualnej przyszłej miastowości godzi się przypomnieć, że Dębowiec, należący do grupy miasteczek, prawa miejskie utracił na skutek reformy administracyjnej w 1934r. Licząc poniżej 3 000 mieszkańców zaliczony został do zbiorowych gmin wiejskich, obejmując swoim zasięgiem sąsiednie miejscowości. Jak wskazują dokumenty z tamtych lat,  czynione były starania o powrót do grupy miast. Projekt pisma  w tej sprawie,  powołujący się na wszystkie ówcześnie ważne aspekty, na prośbę władz gminnych przygotował prof. dr  Stanisław Pawłowski, wybitny dębowczanin i światowej sławy geograf. Wszystko wskazuje jednak, że projekt ten nie otrzymał dalszego biegu a pismo przechowywane jest  w archiwum w Poznaniu.
        Myśl powrotu do praw miejskich od dawna nurtuje część środowiska dębowieckiego. Ponowiona w trakcie ostatnich obchodów rocznicowych w 2009r., zapewnie także w związku z powrotem do takiego statusu chociażby przez Brzostek i Kołaczyce a także podobnymi zamiarami Osieka,  niewątpliwie warta jest rozważenia.